پیاده روی
from EUR 50
تور  صبح پیاده روی تور در شهر قدیمی:  سوار شدن از هتل شما تقریبا 8:30 و تمام ساعت 12:00 تور تمام میشود در میدان سلطان احمد.شما بازدید خواهد کرد: کاخ توپکاپی ، کاخ زیرزمینی و روم می...